Boekingsvoorwaarden

Als je op reis gaat, heb je bepaalde verwachtingen van je reis en wat je op je bestemming aantreft. Je wil genieten van een fijne en zorgeloze vakantie. Cirkel Vakanties zal haar uiterste best doen zo goed mogelijk aan al je verwachtingen te voldoen. Cirkel Vakanties heeft op sommige situaties geen of weinig invloed. Voordat je je keuze en reservering bij ons maakt adviseren wij je deze reisvoorwaarden zorgvuldig door te lezen, om teleurstellingen of vervelende situaties te voorkomen.


ALGEMEEN NEDERLANDS VERBOND VAN REISONDERNEMINGEN (ANVR)

Cirkel Vakanties maakt deel uit van Travel Division B.V. en is onder lidnummer 05722 aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) en bij de Vereniging van de ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze reisvoorwaarden vind je op de site van Cirkel Vakanties en op de site van de ANVR. Wij verwachten dat je kennisneemt van deze voorwaarden waarin onze wederzijdse rechten en plichten staan. Voor meer informatie verwijzen wij je uitdrukkelijk naar de website www.anvr.nl.

 

De betaling

Aanbetalingbedrag
Bij je boekingsbevestiging vind je een rekening met het aanbetalingbedrag. De aanbetaling is gelijk aan 30% van de totale overeengekomen reissom plus €30,- reserveringskosten. Indien je de boekingsbevestiging, reisinformatie en vouchers per post wenst te ontvangen dan is dit plus €5,- en de bijdrage voor het Calamiteitenfonds (€2,50). Voor zover van toepassing dien je met de aanbetaling tevens de premie voor de verzekering inclusief de poliskosten aan ons te voldoen. Dit aanbetalingbedrag dien je binnen 7 dagen na ontvangst van je boekingsbevestiging over te maken.

Restant reissom

Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de datum van vertrek in ons bezit te zijn. Bij boeking binnen acht weken voor aanvang van de vakantie dient (na ontvangst van de boekingsbevestiging) de totale reissom per direct te worden voldaan. Niet tijdig betalen geeft ons, na aanmaning, alsnog het recht je geboekte vakantie te annuleren en je van deelname uit te sluiten. In dat geval worden de annuleringsvoorwaarden aangehouden en worden de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening gebracht.

Werking STO Garant

Doordat de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, betaalt u de reissom niet aan Cirkel Vakanties, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Cirkel Vakanties. Mocht Cirkel Vakanties voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt. 

Wijzigingen door reiziger

Het aanbrengen van eventuele wijzigingen in je boeking (bijboeken van personen, excursies e.d.) kan tot 3 weken voor de datum van vertrek (indien mogelijk). Hierna is wijzigen niet meer mogelijk. Bij een wijziging wordt een bedrag van €35,- in rekening gebracht (€27,- wijzigingskosten en €8,- communicatiekosten). Bij het alsnog afsluiten van een reisverzekering worden geen extra kosten in rekening gebracht. Een reeds afgesloten verzekering laten vervallen is helaas niet mogelijk. Vul daarom het aanmeldingsformulier zo zorgvuldig mogelijk in.

Wijziging reissom

Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft Cirkel Vakanties het recht om tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen. Dit in verband met wijzigingen in vervoers-, brandstofkosten, belastingen, heffingen en wisselkoersen. Als de volledige reissom is voldaan, mag vanaf zes weken vóór vertrek de verhoging niet meer worden doorbelast. Er geldt dan een prijsgarantie. 

In de plaatsstelling*

Als je, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan een reeds geboekte vakantie, dan kan iemand anders op jouw plaats ingeboekt worden, mits tijdig bij Cirkel Vakanties bekend gemaakt (artikel 11 van de ANVR Reisvoorwaarden). Aan deze zogenaamde ‘’in de plaatsstelling’’ zijn in ieder geval de eerdergenoemde wijzigingskosten (à € 35,-) van Cirkel Vakanties verbonden, alsmede de extra kosten van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners. Voorwaarde is wel dat de hoofdboeker de aanmelding dient te regelen van degene die de plaats inneemt.

*Indien eventuele trein- of vliegtickets al zijn uitgegeven door derden, is in de plaatsstelling helaas niet meer mogelijk.

Uitsluiting deelname

Cirkel Vakanties behoudt zich het recht om klanten die reeds hebben geboekt alsnog vóór vertrek uit te sluiten van deelname wegens gewichtige omstandigheden (artikel 17 van de ANVR Reisvoorwaarden). Onder gewichtige omstandigheden rekent Cirkel Vakanties ondermeer het gedrag; indien het gedrag van een klant hiertoe aanleiding geeft kan de betreffende persoon van deelname worden uitgesloten. Dat wil tevens zeggen gedurende de reis of het vervoer van en naar de bestemming.

Annuleren door Cirkel Vakanties

Bij alle in dit programma opgenomen reizen staat een minimum en maximum aantal deelnemers of (eenouder)gezinnen aangegeven. Indien uw vakantie niet door kan gaan door bijvoorbeeld te weinig deelnemers, behouden wij ons het recht voor een reis te annuleren. Je ontvangt hiervan uiterlijk 14 dagen voor datum van vertrek van de reis (schriftelijk of mondeling) bericht. Waar mogelijk zal een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief worden aangeboden, soms tegen afwijkende (prijs)condities. Wanneer Cirkel Vakanties moet besluiten een reis te annuleren, is het niet mogelijk de door uzelf gemaakte kosten (i.v.m. deze reis) bij Cirkel Vakanties te declareren. Het kan voorkomen dat een groep (eenouder)gezinnen in de weken voor vertrek kleiner wordt door late annuleringen. Wij annuleren je vakantie dan niet meer. Gelukkig komt dit zelden voor, maar wij vragen je begrip voor een eventuele kleinere groepssamenstelling.

Annuleren door reiziger *

Uiteraard kan het voorkomen dat je je geboekte reis moet annuleren. Je dient er rekening mee te houden dat daar kosten aan verbonden zijn. Hoeveel dit is, hangt af van het moment waarop je je reis annuleert. Hieronder vind je de verschuldigde kosten, gebaseerd op het aantal dagen vóór vertrek waarop je annuleert (bij annuleringen buiten kantooruren is de eerstvolgende werkdag bepalend):

tot de 42ste dag :de aanbetaling
vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag :35 % van de reissom
vanaf de 28ste dag tot de 21ste dag :40 % van de reissom
vanaf de 21ste dag tot de 14de dag :50 % van de reissom
vanaf de 14de dag tot de 5de dag :75 % van de reissom
vanaf de 5de dag tot de vertrekdag :90 % van de reissom
op de vertrekdag of later :de volle reissom

Uitzondering op het hierboven genoemde zijn de bij Cirkel Vakanties geboekte vliegtickets. Ongeacht het tijdstip van annuleren zijn de annuleringskosten hiervoor altijd 100%.

Indien je een reden hebt die binnen de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij valt en een annuleringsverzekering hebt afgesloten, zullen deze kosten in principe door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed. Behalve de verzekeringspremie, deze wordt nooit door de verzekeringsmaatschappij vergoed. Wij raden iedereen aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, ongeacht de duur van de reis, de hoogte van de reissom en het tijdstip van boeking.
* annuleren is alleen mogelijk via info@cirkel.nl

N.b.: Het is helaas niet mogelijk een reis kosteloos te laten vervallen. Als je vandaag hebt geboekt en morgen door een onvoorziene situatie moet annuleren, zijn daar altijd annuleringskosten aan verbonden, conform de ANVR-voorwaarden (artikel 1.3 en artikel 9).

Programmawijzigingen gedurende je vakantie

Na aankomst op je bestemming word je door de reisleiding geïnformeerd over de globale weekindeling. Door (weers)omstandigheden kunnen wij genoodzaakt zijn het reisprogramma aan te passen. Waar mogelijk zal een gelijkwaardig alternatief aangeboden worden. Wij vertrouwen op je begrip.

Ontevreden of klachten

Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om je vakantie tot volle tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze uiterste zorg kunnen zich tijdens je reis zaken voordoen waar jij je niet mee kunt verenigen. Heb je klachten over de reis of ben je ontevreden over je accommodatie? Meld dit dan direct bij je reisleiding ter plaatse. Mocht de reisleiding geen oplossing voor je hebben of wordt je klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan verzoeken wij je direct contact op te nemen met ons hoofdkantoor in Nederland (24 uur bereikbaar op noodnummer). Deze handelwijze is absoluut noodzakelijk omdat op het moment dat je je klacht kenbaar maakt, daaraan meestal direct wat gedaan kan worden. Na thuiskomst is het natuurlijk niet meer mogelijk de problemen op te lossen. Indien het contact met ons hoofdkantoor niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, ben je verplicht dit schriftelijk, voorzien van een volledig ingevuld klachtenformulier, binnen twee maanden na afloop van de vakantie te melden via info@cirkel.nl. Voor verdere informatie verwijzen wij je naar de ANVR reisvoorwaarden. Wij zullen er alles aan doen om je vakantie te doen slagen en nemen eventuele klachten zeer serieus. Vanwege het persoonlijke karakter van vakantie- en reiservaringen dienen klachten individueel te worden ingediend. Groepsklachten (d.w.z. mede of namens andere reizigers) kunnen wij derhalve niet in behandeling nemen.

Een voorbehoud

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen, een andere cultuur, ander eten etc. Dat is één van de aantrekkelijke kanten van een vakantie, maar ook een aspect om bij je vakantieverwachtingen rekening mee te houden.

Houd rekening met een beperkte openstelling van winkels en uitgaansmogelijkheden en een beperkter aanbod van faciliteiten in het voor- en naseizoen. Water en elektriciteit zijn in sommige landen niet altijd op het niveau zoals wij dat gewend zijn.Het voltage ligt soms lager en het is mogelijk dat de stroom korte tijd uitvalt. 

Wij zullen er alles aan doen om je vakantie te doen slagen en nemen eventuele klachten zeer serieus. Wij kunnen alleen een passende en goede oplossing aandragen ten tijde van je vakantie en niet na terugkeer in Nederland. Vanwege het persoonlijke karakter van vakantie- en reiservaringen dienen klachten individueel te worden ingediend. Groepsklachten (d.w.z. mede of namens andere reizigers) kunnen wij derhalve niet in behandeling nemen.

Aansprakelijkheid

Cirkel Vakanties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers. Noch enige andere aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis, anders dan bepaald in de ANVR Reisvoorwaarden. Dit geldt tevens voor alle organisaties en reisbegeleiders waar Cirkel Vakanties mee samenwerkt. Degene die een reis boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere medereizigers die hij/zij aanmeldt. Cirkel Vakanties is gedurende uw verblijf niet aansprakelijk voor schade, verlies of vernieling. De kosten zullen ten alle tijde door desbetreffend persoon moeten worden vergoed.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Cirkel Vakanties zal persoonsgegevens behandelen conform de Wet Bescherming Persoons-gegevens (www.cbpweb.org). De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de reserveringsopdracht of boeking, reclamedoeleinden en verstrekken van deelnemerslijsten aan derden.

Zekerheden
Cirkel Vakanties is aangesloten bij de ANVR, STO Garant en de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Daardoor boek je met optimale zekerheid je welverdiende vakantie. 

STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Cirkel Vakanties gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Cirkel Vakanties op deze website is de garantie van STO Garant van toepassing. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

 

ANVR Logo 2016 Geen Witrand  Logo Garant Calamiteitenfonds